MENU

MENU

  Świetlica

  Regulamin

  REGULAMIN  ŚWIETLICY

  Podstawa prawna:

  – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz. 624 z póź.zm.)

  – Dz.U.1994r. Nr 41 poz.156 (R) Rodzaje, organizacja i zasady działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Załącznik nr 6- Ramowy statut świetlicy i klubu.

  POSTANOWIENIA  OGÓLNE

  1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą szkoły, przeznaczoną dla uczniów klas I-VI oraz wychowanków oddziałów przedszkolnych, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub w celu uzyskania pomocy w nauce.
  2. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na pisemny wniosek: rodziców, prawnych opiekunów, wychowawcy klasy lub szkolnego pedagoga.
  3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych liczących nie więcej niż 25 osób.
  4. Świetlica jest czynna codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 6.45-17.30.

  CELE I ZADANA ŚWIETLICY

  Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom  pozalekcyjnej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do zabawy i aktywności twórczej.

  Podczas zajęć świetlicowych wychowawcy starają się, aby dzieci mogły:

  1. bezpiecznie i miło spędzić swój wolny czas, przygotować się do zajęć lekcyjnych i móc odpocząć po nich,
  2. samodzielnie, lecz pod nadzorem osoby dorosłej, odrobić pracę domową na następny dzień, by tym samym nabierały przyzwyczajenia do pamiętania o swoich obowiązkach, uczyły się odpowiedzialności,
  3. uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych  stymulujących rozwój fizyczny, w pomieszczeniu lub na powietrzu,
  4. uczestniczyć w różnorodnych zajęciach/ plastycznych, ruchowych, umuzykalniających, czytelniczych…../ zaciekawiających i sprzyjających rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, integrujących z grupą koleżeńską,
  5. poznać i na co dzień stosować zasady kultury i higieny osobistej,
  6. rozwijać swoją samodzielność i chęć do niesienia pomocy innym /np. przez uczestnictwo w akcjach charytatywnych lub podczas koleżeńskiej pomocy w nauce/.

  ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

  1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
  2. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
  3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III, których oboje rodzice pracują zawodowo, dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, uczniowie dojeżdżający na zajęcia autobusem szkolnym oraz dzieci pracowników naszej szkoły. Wychowankowie oddziałów przedszkolnych przyjmowani są w sytuacjach wyjątkowych, po pozytywnym zaopiniowaniu podania rodziców przez dyrektora szkoły.
  4. Włączenie dzieci do grup świetlicowych odbywa się po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji kwalifikacyjnej, której skład powołuje dyrektor szkoły. Dyrekcja szkoły dysponuje pełną listą dzieci korzystających z pobytu w świetlicy. Wychowawcy otrzymują listę dzieci „świetlicowych” swojej klasy.

  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZACE POBYTU I ODBIORU DZIECI ZE ŚWIETLICY

  1. Podczas pobytu w świetlicy wychowanek ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa i regulaminów zachowania obowiązujących w świetlicy i na placu zabaw.

  2.  Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do świetlicy.

  3. Samodzielnie ze świetlicy może wyjść wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu.

  4. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez osoby upoważnione i zgłoszone na piśmie wychowawcom świetlicy. Innym osobom dziecko nie zostanie wydane!

  5. Rodzice zobowiązani są do upoważnienia minimum dwóch osób do odbioru dziecka ze świetlicy.

  6. Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy rodzic powinien przekazać osobiście wychowawcom świetlicy.

  7. Nauczyciel- wychowawca świetlicy ma prawo poprosić osobę upoważnioną do odbioru dziecka o okazanie dowodu osobistego celem potwierdzenia tożsamości, szczególnie osobę upoważnioną jednorazowo.

  8. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka, które ukończyło siódmy rok życia, mogą upoważnić do jego odbioru ze świetlicy niepełnoletnie rodzeństwo, (jeśli brat lub siostra mają ukończony dziesiąty rok życia).

  9. Dzieci sześcioletnie mogą być odebrane ze świetlicy wyłącznie przez rodziców lub upoważnione osoby pełnoletnie.

  10. Dziecko nie zostanie wydane osobie, co, do której pracownicy świetlicy będą mieli podejrzenie o pozostawanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających..

  11. Dzieci będą wychodziły ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne oraz do autobusu szkolnego na podstawie pisemnej informacji od rodziców.

  12. W przypadku, gdy dziecko pozostanie w świetlicy po godzinach jej funkcjonowania i

  brak będzie kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz osobami upoważnionymi do odbioru dziecka informacja o tym fakcie zostanie przekazana Dyrekcji szkoły.  Po godzinie 20.00 wychowawca świetlicy nawiąże kontakt w w/w sprawie z policją. Jeśli do godziny 21.00 tj. do czasu zamknięcia szkoły sytuacja nie ulegnie zmianie dziecko może zostać przekazane do Policyjnej Izby Dziecka.

  PRACOWNICY I DOKUMENTACJA W ŚWIETLICY

  1. Pracownikami pedagogicznymi w świetlicy są: kierownik świetlicy oraz nauczyciele-wychowawcy.
  2. Liczbę etatów pracowników oraz pracowników obsługi ustala i zatwierdza w planie organizacyjnym szkoły organ bezpośrednio nadzorujący pracę placówki.
  3. Obowiązki dyrektora szkoły, w której działa świetlica, oraz nauczyciela, któremu powierzono funkcję kierownika świetlicy określają odrębne przepisy. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły, który ustala szczegółowy zakres jego obowiązków.
  4. Pracownicy pedagogiczni świetlicy mają prawo wnioskowania na forum Rady Pedagogicznej szkoły o skreślenie ucznia z listy dzieci objętych opieką świetlicy, jeśli tego wymaga dobro i bezpieczeństwo pozostałych podopiecznych. Decyzja w tym względzie należy do Rady Pedagogicznej szkoły.

  W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

  1. roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
  2. tygodniowy plan dyżurów wychowawczych,
  3. dzienniki zajęć /jeden na grupę/,
  4. lista obecności dzieci na zajęciach świetlicowych,
  5. karty zgłoszenia dziecka do świetlicy,
  6. semestralne i roczne sprawozdanie z działalności opiekuńczo-wychowawczej,
  7. zeszyt uwag o zachowaniu dzieci w świetlicy,
  8. dodatkowo kronika świetlicy.

  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

  Kontakty wychowawców z rodzicami odbywają się na bieżąco w rozmowach indywidualnych dotyczących spraw dydaktyczno-wychowawczych.

  Rodzice mają niezbywalne prawo do współdecydowania /wraz pracownikami pedagogicznymi / o działalności świetlicy. W imieniu wszystkich rodziców ma prawo podejmować decyzje „rada świetlicowa”, wybierana na okres od 1do 3 lat, w skład, której wchodzą rodzice dzieci korzystających z pozalekcyjnej opieki w świetlicy.

  1. Skład „rady świetlicowej” jest wybierany podczas zebrania rodziców, organizowanego na wniosek kierownika świetlicy i uzupełniany w wypadku rezygnacji któregokolwiek z członków. W skład „rady świetlicowej” powinny wchodzić minimum trzy osoby, które wybierają spośród siebie przewodniczącego.
  2. „Rada świetlicowa” jest ciałem doradczym.  Spotkania z „radą świetlicową” odbywać się powinny w zależności od rzeczywistych potrzeb.
  3. W ramach dobrowolnych deklaracji rodzice mogą dokonywać wpłat na rzecz świetlicy. Wpłaty od rodziców przyjmowane są na kwitariusz przychodowy przez nauczyciela- wychowawcę lub na konto Rady Rodziców z adnotacją, że przeznaczone są na potrzeby świetlicy: wpłaty rozliczane są przez księgowość szkolną.
  4. Każdy celowy wydatek udokumentowany fakturą powinien być opisany przez kierownika świetlicy i przekazany do księgowości szkolnej.
  5. Wpływy i wydatki powinny być rozliczane w danym roku szkolnym.
  6. Wydatki w danym roku szkolnym nie powinny przekraczać wpływów z dobrowolnych wpłat rodziców.
  7. Wgląd w dokumentację przysługuje wszystkim zainteresowanym rodzicom.

  DBAŁOŚĆ O POPRAWĘ WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY- do realizacji przez kadrę wychowawców, rodziców i dyrekcję szkoły

  1. W miarę możliwości finansowych należy przejawiać troskę o wyposażenie świetlicy w estetyczne i funkcjonalne meble,  pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:

  a) czasopisma, książki, gry planszowe, zabawki, materiały i przybory do zajęć plastycznych, technicznych, czytelniczych….

  b) przybory i urządzenia do gier zespołowych i zabaw towarzyskich,

  c) sprzęt audiowizualny.

  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA/ WYCHOWANKA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIETLICY

  Wychowanek ma prawo:

  1. do opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności osobistej,
  2. do odpoczynku i spędzania czasu wolnego w wybrany przez siebie sposób/, jeśli jest to możliwe pod względem organizacyjnym/,
  3. do aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych,
  4. do korzystania z dostępnych pomocy naukowych, sprzętu sportowego: materiałów umożliwiających rekreację i rozwój jego zainteresowań poznawczych,
  5. do kształtowania nawyków kultury życia codziennego/w tym także higieny i czystości/,
  6. do rozwijania samodzielności oraz aktywności społecznej,
  7. do pomocy w rozwiązaniu swoich problemów,
  8. do pomocy w nauce własnej.

  Wychowanek ma obowiązek:

  1. przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz opracowanego wspólnie przez wychowawców i uczniów, regulaminów zachowania obowiązujących w świetlicy i na placu zabaw.
  2. okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz innym pracownikom szkoły,
  3. dbać o honor szkoły- godnie ją reprezentować np. podczas wycieczek, znać, szanować i wzbogacać jej tradycje,
  4. pomagać kolegom w nauce, stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości,
  5. dbać o sprzęty, gry i zabawki- będące wyposażeniem świetlicy,

  przestrzegać porządku, dbać o ład i estetykę pomieszczeń, włączać się w prace na rzecz ogółu wychowanków np. dyżury uczniowskie.

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12

  Mapa