MENU

MENU

  Stołówka

  Regulamin stołówki

  REGULAMIN

  Wewnątrzszkolny regulamin  korzystania ze stołówki szkolnej
  I. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej
  1.    W Szkole Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie działa stołówka szkolna, z usług której korzystać mogą:

  •    uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,
  •    uczniowie szkoły, których dożywianie dofinansowują różne instytucje
  •    pracownicy szkoły, którzy opłacili posiłek.
  2.    Stołówka wydaje posiłki w dniach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne. Stołówka może wydawać posiłki także w innych dniach, jeśli wynika to z organizacji pracy szkoły.
  3.    Wszystkie posiłki są wydawane przez stołówkę za odpłatnością.
  4.    Obiady wydawane są w godzinach od 11.00 do 13.45
  5.    Uczniowie winni korzystać z obiadów przed rozpoczęciem lekcji w danym dniu, bądź po zakończeniu swoich zajęć lekcyjnych.
  6.    W przypadku dużej ilości obiadów, uczniowie winni korzystać z obiadów według harmonogramu konsumpcji obiadów, opracowanego przez intendenta szkolnego.
  Harmonogram wywieszony jest przed stołówką oraz podany do wiadomości wychowawcom klas.
  Uczniowie obowiązani są do bezwzględnego przestrzegania harmonogramu konsumpcji obiadów.
  7.    Dzieci zapisane do świetlicy jedzą obiady pod opieką wychowawcy – nie blokując stołówki w przerwach międzylekcyjnych lub według harmonogramu.
  8.    Jednorazowo w pomieszczeniu stołówki może konsumować posiłek grupa nie przekraczająca 50 osób ( Decyzja nr RZ 0971/ ZC-12/01/98 Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku ).
  9.    W szczególnych przypadkach w pomieszczeniu stołówki może konsumować posiłek grupa powyżej 50 osób. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
  10. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

  II. Zasady zachowania w stołówce
  1.    Przed wejściem na stołówkę uczniowie układają teczki, tornistry przed stołówką na półkach do tego wyznaczonych.
  2.    Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
  3.    Wnoszenie odzieży, obuwia i plecaków jest zabronione.
  4.    Nad   bezpieczeństwem   uczniów  stołujących   się   czuwają dyżurujący nauczyciele.
  5.    W stołówce szkolnej uczeń powinien:
  a)    spokojnie poruszać się po stołówce,
  b)    zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu naczyń,
  c)    zachować się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów i odgłosów),
  d)    zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na-stoliku i pod nim),
  e)    szanować naczynia, sztućce i nakrycia stołu (nie wyginać sztućców, nie dziurawić i nie malować blatów),
  f)    nie rzucać jedzeniem i nie żuć gumy,
  g)    naprawić szkodę uczynioną w stołówce.
  6. W przypadku nie przestrzegania zasad zachowania się uczniów w stołówce szkolnej intendent szkolny lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem nie właściwego zachowania się ucznia zgłasza niewłaściwe zachowanie ucznia do wychowawcy klasy.
  III.  Opłaty
  1.    Odpłatnością są objęte produkty spożywcze po cenie zakupu, wchodzące w skład posiłków.
  2.    Cena obiadu jest uzależniona od wzrostu cen produktów spożywczych i podawana do wiadomości korzystających ze stołówki poprzez wywieszenie informacji ojej wysokości na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok wejścia do stołówki.
  3.    Wysokość opłaty za posiłek określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
  4.    Rodzice zobowiązani są do regularnego wnoszenia opłat za obiady.
  5.    Opłatę za obiady wnosi się za cały miesiąc z góry według harmonogramu wpłat do 10-go dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły.
  6.    Miesięczne wykazy opłat za wyżywienie i terminy płatności są wywieszone na tablicy ogłoszeń przed stołówką szkolną oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły.
  7.    Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez intendenta.
  8.    Jeżeli do 7 dnia danego miesiąca uczeń nie figuruje na wyciągu z rachunku bankowym , intendent natychmiast przypomina rodzicom o konieczności dostarczenia  dowodu potwierdzającego wpłatę ( pisemnie – przez ucznia lub przez wychowawcę klasy – dziennik LIBRUS).
  9.    Jeżeli dnia następnego uczeń nie przyniesie dowodu wpłaty lub oświadczenia
  rodzica o dokonanym przelewie, intendent nie wyraża zgody na dalsze
  korzystanie ucznia z obiadów. Ponowne zapisanie ucznia następuje:
  a)    po uregulowaniu należności za skonsumowany obiad w danym miesiącu,
  b)    od pierwszego dnia następnego miesiąca.
  10.    Intendent odmawia zapisania na obiady uczniów, którzy zalegają z wpłatami za
  poprzedni okres rozliczeniowy.
  IV. Zwroty za obiady
  1.    W przypadku choroby lub z innych przyczyn losowych odliczanie funduszy za nieskonsumowany obiad może mieć miejsce w przypadku wcześniejszego zgłoszenia tego faktu przez rodziców do intendenta szkoły – Pani Alicji Kawki – osobiście lub telefonicznie na numer telefonu 77892112 wew. 122 łub 7891823 wew. 122, do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka lub najpóźniej do godz. 8.00 w dniu nieobecności ucznia.
  2.    Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie intendent, a nie rodzic.
  3.    Nie zgłoszona nieobecność ucznia na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
  4.    Obiady refundowane przez MOPS i inne instytucje — w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole przez rodzica, intendent odlicza posiłek lub wydaje rodzinie ucznia.
  V. Postanowienia końcowe
  1.    Wnioski i uwagi dotyczące pracy stołówki należy kierować do dyrektora szkoły.
  2.    W przypadku rezygnacji ze stołówki szkolnej rodzice/prawni opiekunowie obowiązani są 2-3 dni przed zakończeniem miesiąca powiadomić o tym fakcie intendenta szkolnego. W innym przypadku będą obciążeni kosztami.
  3.    Rodzic lub prawny opiekun ucznia by korzystać ze stołówki zobowiązani są do:

  a)    zapisania dziecka u intendenta szkolnego,
  b)    złożenia u intendenta „Karty zgłoszenia na obiady” – załącznik nr 1
  4.    Rodzice mogą zmienić rodzaj wykupionego posiłku tylko i wyłącznie po pierwszym semestrze danego roku. Wówczas składają do intendenta szkolnego deklarację, do końca miesiąca grudnia bieżącego roku.
  5.    Regulamin stołówki obowiązuje od dnia 1 września 2011r.

  Dyrektor Szkoły

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12

  Galeria zdjęć